Podmienky užívania portálu

 

Tento dokument obsahuje všeobecné podmienky a záväzné pravidlá využívania služieb portálu PneuTest.EU (Prevádzkovateľ).

Podmienkou možnosti využitia služieb nášho portálu PneuTest.EU je súhlas užívateľa s týmito pravidlami a podmienkami.

Pri využití služieb portálu PneuTest.EU je užívateľ pri registrácii povinný uviesť len platnú emailovú adresu, popr. ďalšie údaje požadované prevádzkovateľom, ktoré nemajú osobnú povahu, nie sú v rozpore so zák.č. 428/2002 Zz. o ochrane osobných údajov a ktoré sú nutné pre zaradenie dát do príslušnej kategórie.

Prevádzkovateľ portálu PneuTest.EU si vyhradzuje právo odstránenia recenzie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.

Portál PneuTest.EU je určený najmä na bezplatné pridávanie hodnotení/recenzií (ďalej len hodnotení). Hodnotiť môže ktokoľvek – občan, živnostník, firma, iné právnické osoby a pod. (ďalej len užívatelia) za predpokladu rešpektovania pravidiel, stanovených prevádzkovateľom portálu PneuTest.EU.

Bezplatnosť pridávania hodnotení je garantovaná aj do budúcna (samozrejme s výnimkou platených služieb).

Na využívanie služieb portálu PneuTest.EU nie je potrebná registrácia, avšak registrácia poskytuje užívateľovi množstvo nadštandardných možností. Tieto možnosti sú popísané v sekcii „Časté otázky“.

Hodnotenie môže mať komerčný i nekomerčný obsah.

Užívateľ môže pridávať neobmedzený počet hodnotení. Nie je dovolené vkladať do komentáru hodnotenia odkaz na web. Je zakázané pridávať hodnotenia zhodného obsahu, ako je na PneuTest.EU.

Podané hodnotenie je pridané na portál PneuTest.EU ihneď po schválení administrátorom.

Užívateľ si je vedomý, že užíva portál PneuTest.EU na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Užívateľ má právo využívať všetky služby, ktoré ponúka portál PneuTest.EU vrátane platených služieb.

Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo zmazať (odstrániť) akékoľvek hodnotenie, ktoré nie je vzhľadom na svoj obsah zaradené v príslušnej kategórii a podkategórii, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi inzerátu.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy normy Slovenskej republiky pri používaní služieb portálu PneuTest.EU. V prípade porušenia právnych noriem môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu PneuTest.EU, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť portál PneuTest.EU bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portály PneuTest.EU, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah portálu PneuTest.EU a hodnotení, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

Prevádzkovateľ môže používať obsah hodnotení ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v registrácii a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.

Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený, v zmysle §65, zákona 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre užívateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.

V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky portálu PneuTest.EU.

Prevádzkovateľ dáva prísľub, že urobí všetko pre to, aby užívatelia boli so službami portálu PneuTest.EU spokojní a prípadné reklamácie sa riešili k spokojnosti užívateľov.

Na portály PneuTest.EU nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 428/2002 o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Jediným povinným údajom je len e-mailová adresa užívateľa (ak nie je stanovené inak).

V prípade nakladania s osobnými údajmi užívateľa (hlavne pri platených službách) sa postupuje podľa zákona č. 428/2002 o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami inzercie a na znak súhlasu označí položku – Súhlasím s podmienkami užívania portálu.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portály, ani nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

Používateľ nesmie na portály PneuTest.EU propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server PneuTest.EU len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Uvedené pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server.

Ochrana osobných údajov

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.
Google ako predajca tretej strany používa súbory cookies na zobrazovanie reklám na vašich stránkach.
Používanie súborov cookies umožňuje spoločnosti Google zobrazovať reklamy používateľom na základe ich návštev na našej stránke a ostatných internetových stránkach.
Používatelia môžu zrušiť používanie súborov cookies návštevou pravidiel ochrany osobných údajov pre sieť reklamy Google a obsahovú sieť.

Tieto podmienky a pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

V Bratislave dňa: 01.01.2016